Copyright

Hoe we met elkaar omgaan.

- ALGEMENE VOORWAARDEN CLUB GROENEVELD -

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

aanmelding:het mondeling of schriftelijk kenbaar maken van een verzoek tot lidmaatschap bij opdrachtnemer;
deelnemer:de natuurlijke persoon of diens opvolger die namens opdrachtgever gebruik maakt van de overeenkomst;
evenement:bijeenkomst georganiseerd door Club Groeneveld;
opdrachtgever:bedrijven die zich schriftelijk aanmelden voor een lidmaatschap bij opdrachtnemer;
opdrachtnemer:Business Leaders B.V. handelende onder de naam Club Groeneveld
overeenkomst:iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waaronder het lidmaatschap, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
partijen:opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk;
schriftelijk:per brief of per e-mail.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen, waaronder begrepen het lidmaatschap bij opdrachtnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever zich aanmeldt voor een lidmaatschap en opdrachtnemer deze aanmelding schriftelijk accepteert.
 2. In geval de overeenkomst op een bepaald punt strijdig is met de algemene voorwaarden, geldt de in de overeenkomst opgenomen (afwijkende) voorwaarde. Voor het overige blijven de algemene voorwaarden onverminderd gelden.

Artikel 4 Lidmaatschap

 1. Opdrachtnemer levert haar diensten uitsluitend aan bedrijven die een deelnemer aandragen die ouder is dan 18 jaar en een professionele status en positie van directeur, CEO, eigenaar/aandeelhouder, managing director of vergelijkbare positie in een bedrijf. Overige vereisten voor het lidmaatschap zijn te vinden op de website van opdrachtnemer: https://www.clubgroeneveld.nl/. Opdrachtgever verklaart dat zijn/haar professionele status voldoet aan de op deze vereisten.
 2. Opdrachtnemer bepaalt naar eigen inzicht of opdrachtgever en deelnemer aan de gestelde lidmaatschapseisen voldoen en toegelaten wordt tot het Club Groeneveld netwerk. In het belang van de kwaliteit van het netwerk heeft opdrachtnemer het recht om een aanmelding te weigeren, zonder verplicht te zijn tot opgave van reden.
 3. Opdrachtgever kan op basis van één lidmaatschap slechts één deelnemer aanmelden en gebruik laten maken van de diensten van opdrachtgever.
 4. Indien deelnemer het bedrijf van opdrachtgever verlaat, blijft het lidmaatschap doorlopen tot de overeengekomen termijn en blijft opdrachtgever derhalve het gehele contributiebedrag Het staat opdrachtgever vrij om een nieuwe deelnemer aan te dragen.
 5. Opdrachtnemer heeft ter zake de uitvoering van haar diensten een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever en geen resultaatverplichting.

Artikel 5 Looptijd, betaling, be√ęindiging, opzegging en verlening

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één jaar (12 maanden).
 2. Vanaf het moment dat opdrachtnemer de aanmelding heeft geaccepteerd, is opdrachtgever het overeengekomen contributiebedrag verschuldigd. Opdrachtgever dient de betaling uiterlijk binnen veertien dagen na facturatie te verrichten door deze over te maken naar het rekeningnummer zoals vermeldt op de factuur. De termijn van veertien dagen dient als een fatale termijn te worden beschouwd.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de kosten van het lidmaatschap jaarlijks te wijzigen.
 4. Opdrachtgever is in verzuim na verloop van de gestelde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
 5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is opdrachtgever alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 5 % per maand of een gedeelte vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is getreden.
 6. Partijen kunnen het lidmaatschap tot één maand (30 dagen) voor vervaldatum opzeggen zonder verdere opgave van reden. Opzegging kan slechts geschieden via een aangetekend schrijven gericht aan opdrachtgever, waarbij het volgende postadres wordt gehanteerd: Tractieweg 41, Studio E, 3534AP te Utrecht. Wanneer geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt het lidmaatschap telkens voor de duur van één jaar verlengd.
 7. Partijen kunnen de overeenkomst met wederzijds goedvinden tussentijds opzeggen, echter blijft opdrachtgever het jaarlijkse contributiebedrag geheel verschuldigd.
 8. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst op elk moment op te zeggen dan wel de toegang tot haar diensten op te schorten indien:
  • deelnemer en/of opdrachtgever haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst dan wel deze algemene voorwaarden schendt
  • deelnemer en/of opdrachtgever op enige manier betrokken is of lijkt te zijn bij criminele activiteiten of een criminele veroordeling blijkt te hebben.
 9. Indien sprake is van een opzegging dan wel opschorting op basis van bovengenoemde redenen, heeft opdrachtgever geen recht op restitutie van de contributie.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is, onverminderd haar rechten die uit de wet voortvloeien, gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst dan wel in verzuim is getreden;
  • opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst gegronde vrees heeft dat opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer direct

Artikel 7 Annulering evenement

 1. Degene die zich aanmeldt voor een evenement zonder een lidmaatschap te hebben, kan de aanmelding voor een evenement annuleren. De overeengekomen kosten blijven echter wel aan opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 8 Verplichtingen opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst op grond van de op dat moment bekende informatie en omstandigheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht onderdelen van de overeenkomst door derde te laten verrichten indien zij dit nodig acht.
 3. Opdrachtnemer stelt, nadat de aanmelding tot het lidmaatschap door opdrachtnemer is geaccepteerd, een inlogcode en wachtwoord beschikbaar zodat deelnemer zich kan inloggen op de website en op de App-applicatie van opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer spant zich in om de juistheid van gegevens van de medegebruikers te controleren, echter wordt niet gegarandeerd dat alle verstrekte informatie van medegebruikers juist is.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de content van de website en haar service uit te breiden of te beperken, op ieder moment wenselijk en aan te passen op basis van de veranderingen in de markt.

Artikel 9 Verplichtingen opdrachtgever

 1. Nadat de aanmelding tot het lidmaatschap door opdrachtnemer is geaccepteerd, dient opdrachtgever zich voorafgaande aan het gebruik van de services van de website te registreren middels de door opdrachtnemer verstrekte inlogcode en wachtwoord.
 2. Opdrachtgever dient op de website een persoonlijk profiel aan te maken met daarbij een recente en duidelijk portretfoto en een bedrijfslogo.
 3. Opdrachtgever mag geen pseudoniemen of nep namen gebruiken. Opdrachtgever mag slechts één profiel aanmaken.
 4. Opdrachtgever dient het profiel zo uitgebreid mogelijk in te vullen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle opgegeven informatie. Het is niet toegestaan om aan opdrachtnemer of andere gebruikers misleidende informatie te verstrekken.
 5. Opdrachtgever dient wijzigingen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, schriftelijk en tijdig door.
 6. Opdrachtgever dient de door opdrachtnemer verstrekte inlogcode, het wachtwoord, alle content van de website en de contactgegevens van andere leden geheim te houden en niet te delen met derden. Opdrachtnemer is gerechtigd de inlogactiviteiten van opdrachtgever, indien nodig met terugwerkende kracht, te controleren.
 7. Opdrachtnemer verklaart dat alle content, data of informatie welke door opdrachtgever wordt verstrekt vrij is van alle rechten en vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte content, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 8. Indien blijkt dat de content die door opdrachtgever is verstrekt enige rechten van derden schendt, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgdragen dat opdrachtnemer de genoemde content alsnog mag gebruiken of direct toestaan dat opdrachtnemer de genoemde content mag verwijderen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en stagnatieschade.
 3. De door opdrachtnemer eventuele verschuldigde schadevergoeding is beperkt tot een maximum van het jaarlijkse contributie bedrag voor het lidmaatschap dan wel de kosten van het betreffende evenement waar de overeenkomst betrekking op heeft.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de door opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige informatie.
 5. Opdrachtnemer staat niet in voor eventuele onrechtmatige handelingen van andere
 6. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
 7. De door opdrachtnemer eventuele verschuldigde schadevergoeding is beperkt tot een maximum van het jaarlijkse contributie bedrag voor het lidmaatschap dan wel de kosten van het betreffende evenement waar de overeenkomst betrekking op heeft.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de verstrekte content van gelinkte externe kanalen, zoals gelinkte websites.

Artikel 11 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buiten komende voorziene of onvoorziene oorzaken waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 3. Partijen zijn gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 Copyright

 1. Alle content van Club Groeneveld is door copyright beschermd. Het overschrijven, kopi√ęren, aanpassen of doorzenden van enige content van Club Groeneveld is niet toegestaan
 2. Het zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Club Groeneveld distribueren of tentoonstellen van content, logo of beeltenissen van Club Groeneveld via print screen of andere technieken is niet toegestaan.
 3. SPAM, of e-mailbommen of enige andere actie van gebruiker die impact heeft op de prestatie van de Club Groeneveld websites zijn ontoelaatbaar. Alle hiervoor genoemde zaken zullen bij constatering door rechtsmaatregelen worden opgevolgd.

Artikel 13 Privacy

 1. Opdrachtgever heeft kennis genomen van het privacy statement van opdrachtnemer dat terug te vinden is op haar website https://www.clubgroeneveld.nl/.
 2. De door de gebruiker verstrekte gegevens zullen door opdrachtnemer uitsluitend op het beveiligde deel van de website voor de andere leden inzichtelijk worden gemaakt, tenzij dit in strijd is met wettelijke bepalingen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor delen van informatie of gehele informatie te verwijderen die in strijd zijn met het hiervoor bepaalde zonder vooraf uitleg te geven aan de gebruiker.
 4. Opdrachtgever zal tevens voldoen aan de wettelijk gestelde eisen inzake het houden van persoonsgegeven persoonsgegevens. Met name garandeert opdrachtnemer dat zij zonder voorafgaand overleg geen openheid van haar bestanden van gebruikers aan derden geeft.
 5. Behoudens wettelijk voorschrift is opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden en zal in het kader van de overeenkomst alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de gegevens van
 6. Opdrachtgever zal zonder instemming van opdrachtnemer, eveneens aan derden geen mededelingen doen over -----.
 7. Opdrachtnemer sluit verwerkers-overeenkomsten met de door haar ingeschakelde verwerkers. Op die overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden inzake de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele gerechtelijke procedures kunnen uitsluitend voor de bevoegde Nederlandse rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland aanhangig worden gemaakt.

- ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS -

Indien opdrachtnemer de gegevensverwerking uitbesteedt, zijn tussen opdrachtnemer en de verwerker de volgende aanvullende algemene voorwaarden inzake verwerking van persoonsgegevens, hierna te noemen: ‚Äėde verwerkersvoorwaarden‚Äô, op deze verwerking van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen die in deze verwerkersvoorwaarden worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
 2. Opdrachtnemer is Club Groeneveld B.V. handelende onder de naam Club Groeneveld.
 3. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan opdrachtnemer worden aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke, of indien opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als de verwerker.
 4. De verwerker vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt) de rol van de verwerker of de subverwerker.
 5. Opdrachtgever is het bedrijf dat zich schriftelijk heeft aangemeld voor een lidmaatschap van opdrachtnemer.
 6. De deelnemer is degene die het lidmaatschap namens opdrachtgever feitelijk uitoefent en van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

 1. De verwerker verbindt zich ertoe persoonsgegevens onder de voorwaarden uit deze verwerkersvoorwaarden te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de tussen partijen gesloten hoofdoverenkomst, verwerkersovereenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. De verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan door opdrachtnemer is vastgesteld. Opdrachtnemer zal de verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze bijlage zijn genoemd.
 3. De verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerker neemt geen beslissingen over de ontvangst en hetgebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens

Artikel 3. Verplichtingen verwerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal de verwerker zorg dragen voor naleving van deze verwerkersvoorwaarden en voor de naleving van de voorwaarden die de bepalingen in de AVG stellen aan het verwerken van persoonsgegevens.
 2. De verwerker zal persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens opdrachtnemer aan de verwerker zullen worden aangeleverd.
 3. De verwerker zal opdrachtnemer, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze verwerkersvoorwaarden.
 4. De verplichtingen van verwerker die uit deze verwerkersvoorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van de verwerker.
 5. De verwerker zal opdrachtnemer in kennis stellen als naar zijn mening een door opdrachtnemer gegeven instructie in strijd is met de bepalingen van de AVG.
 6. De verwerker zal opdrachtnemer de noodzakelijke medewerking verlenen als in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling of voorafgaande raadpleging met de Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk is.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. De verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in alle landen binnen de Europese Unie. Als de verwerker de gegevens buiten de Europese Unie verwerkt, garandeert hij een vergelijkbaar beveiligingsniveau van de persoonsgegevens. Ook garandeert hij dat de verwerking buiten de EU aan met de AVG vergelijkbare vereisten voldoet.
 2. De verwerker zal zowel opdrachtnemer als de deelnemer, op diens verzoek daartoe, mededelen om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen ieder voor zich zorg dragen voor de naleving van de AVG.
 2. De verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze verwerkersvoorwaarden, overeenkomstig de instructies van opdrachtnemer en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. Voor verwerkingen voor doeleinden die niet door opdrachtnemer aan de verwerker zijn gemeld, is de verwerker niet verantwoordelijk.
 3. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze verwerkersvoorwaarden, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Als de verwerker bij de verwerking derden (subverwerkers) wil inschakelen, treedt hij daarover in overleg met opdrachtnemer. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zal de verwerker daartoe niet overgaan.
 2. Als opdrachtnemer met inschakeling van een derde heeft ingestemd, zorgt de verwerker er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen opdrachtnemer en de verwerker zijn overeengekomen. De verwerker garandeert een correcte naleving van de plichten uit deze verwerkersvoorwaarden door deze derden

Artikel 7. Beveiliging

 1. De verwerker garandeert dat hij passende technische en organisatorische maatregelen neemt met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Dat willen zeggen dat opdrachtnemer ervoor zorg draagt dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Hij zal zich zal ertoe inspannen dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 8. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal de verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om opdrachtnemer daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan opdrachtnemer beoordeelt of zij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of deelnemers zal informeren of niet. De verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Opdrachtnemer meldt een eventueel datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De verwerker verleent hieraan zoveel mogelijk haar medewerking. Ook als de wet- en/of regelgeving dit vereist zal de verwerker meewerken aan het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de deelnemers.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat een datalek heeft plaatsgevonden, wat de (vermeende) oorzaak van het lek is, wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is, wat de (voorgestelde) oplossing is, welke maatregelen opdrachtnemer en de verwerker hebben genomen, wie de Autoriteit Persoonsgegevens kan benaderen ten aanzien van de melding en of de deelnemers of overige betrokkenen zijn ge√Įnformeerd over het lek.

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een deelnemer of overige betrokkene een verzoek met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de verwerker richt, zal de verwerker het verzoek zo spoedig mogelijk doorsturen aan opdrachtnemer en de deelnemer hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtnemer zal het verzoek vervolgens zelfstandig afhandelen. Als blijkt dat opdrachtnemer hierbij hulp van de verwerker nodig heeft voor de uitvoering van het verzoek, zal de verwerker hieraan meewerken.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die de verwerker van opdrachtnemer ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze verwerkersvoorwaarden, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. De verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen.
 2. De verwerker garandeert dat zijn medewerkers ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding. Ook garandeert hij dat zijn medewerkers zijn gebonden aan privacybeleid en dat naleving daarvan regelmatig wordt gecontroleerd. Ten minste gelden een clean desk- en een clean screen policy en zijn de kasten van de onderneming van de verwerker aan het eind van de dag gesloten. Ook is de fysieke omgeving van de verwerker beveiligd en bevinden de servers zich op beveiligde plaatsen die uitsluitend voor bevoegde medewerkers toegankelijk zijn. Tot slot versturen medewerkers van de verwerker geen niet-ge√ęncrypteerde privacygevoelige gegevens per mail.
 3. Als opdrachtnemer voorafgaand aan de verstrekking van persoonsgegevens aan een derde schriftelijk toestemming heeft gegeven om de informatie aan een specifieke derde te verschaffen, is de verwerker daartoe gerechtigd. Dat is hij ook als het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen opdrachtnemer en de verwerker gesloten overeenkomst of als de verwerker een wettelijke plicht heeft informatie aan een derde te verstrekken. Over deze verstrekking informeert de verwerker opdrachtnemer voorafgaand daaraan, tenzij mededeling daarvan door de Autoriteit niet is toegestaan.

Artikel 11. Audit

 1. Opdrachtnemer heeft het recht te allen tijde de bij de verwerker aanwezige auditrapportages op te vragen en te beoordelen.
 2. Als deze rapportages naar het oordeel van opdrachtnemer niet voldoen of als opdrachtnemer anderszins twijfelt over de vraag of de verwerker de verwerking conform de in deze verwerkersvoorwaarden uitvoert, is opdrachtnemer gerechtigd tot het uitvoeren van een audit. Hiertoe is hij eenmaal per jaar gerechtigd. Opdrachtnemer zal de audit uiterlijk één week voorafgaand aan de verwerker aankondigen.
 3. De verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van ten hoogste twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen partijen in onderling overleg beoordelen en naar aanleiding van dat overleg al dan niet doorvoeren.
 5. Opdrachtnemer draagt de kosten van de audit, tenzij de verwerker de bepalingen uit deze overeenkomst bewust niet is nagekomen. Alsdan zijn de kosten voor hem.

Artikel 12. Toepasselijkheid

 1. De verwerkersvoorwaarden zijn van toepassing op alle met verwerkers gesloten verwerkersovereenkomsten en vormt een aanvulling daarop.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze verwerkingsvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

COPYRIGHT 2021 - WEBDESIGN DOOR FONK

Nieuw hier?