Privacy statement

Hoe wij omgaan met data.

1. Definitie van begrippen

In onderstaand document komen de volgende termen voor, welke we graag toelichten als volgt:

Club Groeneveld: De organisatie die een lidmaatschap verstrekt en programma’s aanbiedt via www.clubgroeneveld.nl. Club Groeneveld is een merknaam van Business Leaders B.V.

Lidmaatschap: De dienst van Club Groeneveld waarbinnen de houder van het lidmaatschap bepaalde rechten en plichten heeft met betrekking tot afname van diensten en producten van Club Groeneveld.

Deelnemer: De natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt aan een programma van Club Groeneveld

Programma: (Digitale) Lezingen, opleidingsprogramma’s, reizen en of retraites die worden georganiseerd door Club Groeneveld.

2. Algemeen

We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door crisis en versplintering. In deze tijd vormt Club Groeneveld een bron voor menselijk leiderschap die mensen helpt heel te blijven terwijl zij de uitdagingen die deze tijd hen voorlegt aangaan.

Om dat zo goed mogelijk te doen, vragen wij leden en deelnemers ons hun gegevens te verstrekken die we verzamelen of anderszins gebruiken, met het doel onze dienstverlening aan hen te blijven verbeteren en deze meer en meer te laten aansluiten bij hun behoeften. Zonder de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij onze bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren.

Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan wij de identiteit van de deelnemers kunnen herleiden zoals NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer etc. Wij verwerken de persoonsgegevens van de deelnemers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We slaan deze gegevens op in een beveiligde externe omgeving, grotendeels in softwaresystemen in de Cloud.

Met dit Privacystatement informeren wij jou als lezer, onze leden en deelnemers, onze werknemers, onze leveranciers en de bezoekers van onze website over het gebruik van deze persoonsgegevens, het doel van de verwerkingen, de beveiliging van de gegevens, hun rechten als betrokkene, zoals het recht op inzage en verwijdering van hun gegevens en over de mogelijke ontvangers van deze gegevens.

Wij willen de privacy van onze leden, de deelnemers en van de gebruikers van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid de privacy van alle betrokkenen te beschermen en een eerlijk, transparant beleid vast te leggen dat rekening houdt met eenieders belangen. Met dit statement vertrouwen wij erop daar een belangrijk deel aan bij te dragen. Als je desalniettemin vragen en/of opmerkingen hebt, klik dan hier om je vraag te stellen of je opmerking te geven.

Wij zullen de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. Om die reden voldoen wij aan de eisen die de toepasselijke wetten en verordeningen, zoals de Telecommunicatiewet en de AVG-verordening aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt en verwerken niet meer gegevens dan voor het doel noodzakelijk.

Voor onze dienstverlening leggen wij gegevens vast die wij of ter uitvoering van een wet, of voor de uitvoering van een overeenkomst en/of voor (het optimaliseren van) onze dienstverlening en/of op grond van een (ander) gerechtvaardigd belang gebruiken. In geen geval verstrekken wij gegevens zonder toestemming aan derden.

3. Toepasselijkheid

Dit Privacystatement is van toepassing op alle diensten van Club Groeneveld en op het bezoek van onze website. Het is dus van toepassing op alle aan ons verstrekte informatie door leden, deelnemers, sollicitanten, werknemers, bezoekers van de website, leveranciers etc.

Je dient je ervan bewust te zijn dat wij helaas geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het privacy beleid van andere ondernemingen en/of sites en bronnen, ook niet als wij daarnaar op onze website verwijzen.

4. Verstrekking van persoonsgegevens is niet verplicht

Club Groeneveld hecht eraan te benadrukken dat het voor jou als bezoeker van de website of als de deelnemer niet verplicht is je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als je deelneemt aan onze programma’s, lid wordt van Club Groeneveld of lid wordt van ons netwerk OPEN Business Leaders, hebben wij wel ten minste de NAW-gegevens en de functietitel van de deelnemer nodig voor de inschrijving, om vast te stellen of hij aan ons profiel voldoet en voor de verzending van de factuur. Om onze dienstverlening waardevol te maken, zullen wij hem om meer persoonsgegevens vragen. De deelnemer kan er zelf voor kiezen deze gegevens al dan niet aan ons te verstrekken. Ook kan hij ervoor kiezen zijn gegevens al dan niet zelf in te voeren in onze app/online community. Daarbij geldt wel dat deelnemers onze dienstverlening als waardevoller ervaren als zij meer dan slechts hun NAW-gegevens met ons hebben gedeeld.

5. Website

Met het begrip website verwijzen wij naar ieder gebruik van onze webpagina’s onder de domeinnaam: https://www.clubgroeneveld.nl en naar alle diensten die wij op de betreffende webpagina’s aanbieden. Wij verwerken de persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de website en de daarmee verbonden diensten beschikbaar te houden. In dit Privacystatement leggen wij je uit welke gegevens wij voor welke doeleinden verwerken.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen gegevens over de gebruikers van de website, zoals de duur van het bezoek, het domein, het browsertype, de door jou bezochte pagina’s en je IP-adres. Met deze gegevens kunnen wij je in beginsel niet identificeren, omdat je IP-adres slechts tot de naam van je provider of van je bedrijfsnetwerk leidt.

Ook verzamelen wij je gegevens als je die uitdrukkelijk en vrijwillig aan ons ter beschikking hebt gesteld, bijvoorbeeld door het invullen van het contact-/aanmeldformulier. Deze informatie bestaat onder meer uit je naam, je e-mailadres en je telefoonnummer, alsmede uit de vragen die je in dit formulier aan ons hebt gesteld, een en ander in combinatie met je internetgedrag zoals beschreven in dit Privacystatement.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?

Wij gebruiken de vrijwillig door jou in het contact-/aanmeldformulier verstrekte persoonsgegevens om je vragen te beantwoorden en met je te communiceren. Je kunt je verzoek en/of je vragen te allen tijde intrekken en ons verzoeken te stoppen met de verzending van aan je mailadres gerichte e-mailberichten. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren en om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Wij verzamelen de IP adressen van gebruikers van de website om eventueel ge√Įnteresseerde bedrijven te benaderen voor een kennismaking. Wij kunnen de informatie die je op de website hebt achtergelaten gebruiken om persoonlijke profielen te cre√ęren teneinde onze reacties op je verzoeken aan te passen op je wensen. Wij kunnen deze informatie eveneens gebruiken om de beleving van onze website voor je te verlevendigen en om deze persoonlijker te maken.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacystatement tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Toestemming

Als je ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze te allen tijde intrekken.

Links

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang van die partijen met je gegevens. Voor de omgang van die partijen met je persoonsgegevens verwijzen wij je naar het Privacystatement van de website die je bezoekt.

6. Nieuwsbrief

We houden ge√Įnteresseerden en deelnemers graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in onze organisatie. Om die reden versturen wij onze nieuwsbrieven. Je kunt je via ons contactformulier inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wij verzenden onze nieuwsbrieven via Mailchimp.

Welke gegevens verzamelen wij?

Om onze nieuwbrieven te versturen, verzamelen wij de namen en e-mailadressen van ge√Įnteresseerden.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?

Voor het verzenden van de nieuwsbrief aan ge√Įnteresseerden.

Toestemming intrekken/uitschrijven nieuwsbrief

Als je geen nieuwsbrief van ons meer wilt ontvangen, kun je eenvoudig de verzending van de nieuwsbrief staken door op de knop ‚Äėuitschrijven nieuwsbrief‚Äô te klikken. Je persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de lijst. Je kunt ook hier klikken

7. Wervingsmails

We nodigen onze mogelijke of (aspirant)-deelnemers graag uit voor onze programma’s en laten hen kennismaken met onze dienstverlening. Om die reden versturen wij onze persoonlijke wervingsmails. Om onze wervingsmails te versturen, verzamelen wij NAW-gegevens en mailadressen. Wij verzenden de mails via Outlook en Mailchimp.

Welke gegevens verzamelen wij?

Om onze wervingsmails te versturen, verzamelen wij de voornaam, achternaam en het e-mailadres van (mogelijk) ge√Įnteresseerden in onze dienstverlening.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?

Om mogelijke of aspirant-deelnemers uit te nodigen voor onze programma’s en ze kennis te laten maken met onze dienstverlening.

Toestemming

Als je geen wervingsmails meer wilt ontvangen, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen. Wij zullen je gegevens dan bewaren op de lijst ‚Äėniet meer te benaderen‚Äô zodat je ook nadien niet meer zult worden benaderd. Als je dat niet wilt, kun je ons verzoeken je gegevens ook van deze lijst te verwijderen. Wij zullen je naam dan ook van die lijst schrappen. Het risico bestaat dan wel dat wij je na enige opnieuw benaderen omdat niet meer bekend is dat je niet meer door ons wilt worden benaderd.

8. E-mail en contactformulier

Als je ons een e-mail stuurt of een vraag via het contactformulier aan ons zendt, bewaren wij die berichten totdat ze zijn afgehandeld. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

9. Rechten van betrokkenen

Wij vinden een transparant Privacystatement van belang. Ook vinden wij het belangrijk je te wijzen op de rechten die je kunt uitoefen. Als betrokkene heb je het recht je persoonsgegevens in te zien en om (te verzoeken om) ze te (laten) corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Je kunt ons verzoeken de van jou bekende gegevens aan te vullen, te verbeteren, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebben deelnemers het recht op rectificatie en het wissen van de gegevens (het recht op vergetelheid). Wij zullen de gegevens verwijderen als ze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld of als we ze op een andere manier in strijd met een wet hebben gebruikt. Als je dat wilt, zullen we je gegevens volledig wissen, zodat je niet meer bij ons bekend bent.

Je hebt het recht om de gegevensverwerking te beperken. Dat willen zeggen dat je ons kunt verzoeken een deel van de gegevensverwerking te staken en een ander deel wel voort te zetten. Ook heb je het recht op data-portabiliteit. Dat willen zeggen dat wij jouw gegevens op gecomprimeerde wijze aan je leveren, zodat je ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. Je kunt ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking als je van mening bent dat jouw specifieke belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang tot verwerking ervan. Als je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking zullen we je bezwaren wegen en vervolgens een weloverwogen besluit nemen ten aanzien van de gegevensverwerking. Als je het daarmee niet eens bent of als je overigens bezwaar hebt tegen de wijze waarop wij met je gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt de klacht eenvoudig indienen via de website van de AP. Ook heb je het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten, het recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen en recht op schadevergoeding als sprake is van privacy schending. Tot slot hebben betrokkenen nu ook collectief een actierecht.

Om aan onze informatieplicht te voldoen, plaatsen wij dit Privacystatement op onze websites. Als lid en/of deelnemer van onze onderneming overhandigen wij de deelnemer een exemplaar van dit Privacystatement. Onderaan onze mails vind je in de disclaimer eveneens een link naar dit Privacystatement.

10. Profilering

OBL maakt geen gebruik van profiling. Ook onderwerpen wij onze leden niet aan geautomatiseerde besluiten.

11. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van onze deelnemers te beveiligen. We zorgen ervoor dat de beveiliging van de persoonsgegevens gelet op de stand van de techniek voldoende is om onrechtmatige verwerking, ongeoorloofde toegang, aanpassing, openbaarmaking of verlies van hun gegevens zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor zover dat mogelijk is zorgen we voor encryptie van de gegevens. Alleen de medewerkers die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn, hebben toegang tot de persoonsgegevens. Zij zijn daarbij contractueel gebonden aan een geheimhoudingsbeding. Wij gebruiken de persoonsgegevens bovendien alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen.

Op ons kantoor geldt een privacy beleid, waarin het belang van gegevensbescherming uitgangspunt is. Dit beleid overhandigen wij aan al onze medewerkers, dus ook aan zzp’ers en overige opdrachtnemers die wij inschakelen, aan stagiaires en aan uitzendkrachten. Ons privacy beleid behelst onder meer een clean desk policy, het beveiligd opslaan van wachtwoorden, het verbod om persoonsgegevens voor privédoeleinden te bekijken of te verwerken en het verbod op persoonsgegevens op een lokale schijf op te slaan. Wij hebben een training aan onze medewerkers geboden om hun bewustzijn ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens te vergroten.

Wij werken uitsluitend samen met betrouwbare verwerkers met wie wij deugdelijke overeenkomsten hebben gesloten.

Meldplicht Datalekken

Als persoonsgegevens in handen van een onbevoegde terecht komen, spreken we van een datalek. In de praktijk is vaak sprake van een datalek als een medewerker per ongeluk zijn laptop, telefoon en/of een usb-stick in het openbaar vervoer of een andere openbare plek heeft laten liggen of als deze zijn gestolen, als de gegevens van een onderneming zijn gehackt, als een medewerker per ongeluk een bestand met persoonsgegevens per e-mail aan een onbevoegde verstuurt of als computerbestanden op een andere wijze zijn uitgelekt. Wij registreren alle (kleine en grote) datalekken intern. Als sprake is van een datalek met een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als die gevolgen zich al hebben verwezenlijkt, meldden we het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We melden het datalek ook aan degene wiens gegevens het betreft als het naar alle waarschijnlijkheid ongunstige gevolgen heeft of zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer en we geen zwaarwegende redenen hebben tot het achterwege laten van de melding.

12. Bewaartermijnen

In beginsel bewaren wij je gegevens zolang als dat nodig is. Voor nieuwsbrieven betekent dat dat wij je gegevens bewaren tot het moment dat je je voor de nieuwsbrief hebt uitgeschreven. Alsdan zullen ze worden vernietigd. Voor de wervingsmails betekent dat dat wij je gegevens bewaren tot het moment dat je ons hebt verzocht de gegevens te verwijderen. Wij zullen je gegevens dan bewaren op de lijst ‚Äėniet meer te benaderen‚Äô zodat je ook nadien niet meer zult worden benaderd. Als je dat niet wilt, kun je hiertegen bezwaar maken. Wij zullen je naam en e-mailadres dan ook van die lijst schrappen. Het risico bestaat alsdan wel dat wij je na enige tijd opnieuw benaderen omdat niet meer bekend is dat je niet (meer) wilt worden benaderd.

Voor onze deelnemers betekent dat wij hun gegevens ten minste gedurende de looptijd van hun deelname bewaren. Als wij hun toestemming hebben verkregen, zullen we de NAW-gegevens langer bewaren, zodat we ze ook na deelname op de hoogte kunnen blijven stellen van onze programma’s en dienstverlening.

13. Derden en verwerkers

Zonder jouw toestemming delen wij je informatie niet met derden (en dus zeker niet met adverteerders). Wij delen je gegevens alleen als het op jouw uitdrukkelijk verzoek geschiedt. Wel kunnen wij je persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons een dienst aan je leveren, waarbij je persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die dienst. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

14. Wijzigingen

Club Groeneveld behoudt zich het recht haar Privacystatement te wijzigen. Als sprake is van wezenlijke wijzigingen zullen wij je daarvan bij nieuwsbrief of e-mailbericht op de hoogte stellen.

De laatste versie van dit Privacystatement dateert van 06-10-2022.

15. Vragen, feedback en contact

Met dit Privacystatement en cookiebeleid hebben we je duidelijkheid willen geven over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan. We controleren regelmatig of we aan dit Privacystatement en cookiebeleid voldoen. Als je vragen over dit Privacystatement hebt, kun je contact met ons opnemen:

Club Groeneveld
Diependaalsedijk 17
3601 GH Maarssen
info@clubgroeneveld.nl

Nieuw hier?